شــیریـن عزیز بهیـر
Joined on April 07, 2014
@Sherinaziz55 Statistics

We looked inside some of the tweets by @Sherinaziz55 and found useful information for you.

Inside 100 Tweets

Time between tweets:
2 months
Average replies
0
Average retweets
0
Average likes
3
Tweets with photos
45 / 100
Tweets with videos
0 / 100
Tweets with links
0 / 100

Rankings (sorted by number of followers)

91. in country Pakistan and category Hobbies

769. in country Pakistan and category Community

Fun Fact

The official Twitter account for Sweden is run by a different citizen every week.

خلک چی نښه ولی کوری ورته تاچی مخ پټ کړو نو کوزار دی اوکړو

0
0
2
ته مصور شه په خپل زړه زما تصویر جوړ کړه 
زه به شاعر شم ستا په حسن به غزل ولیکم. https://t.co/p6xdoHqCxd

ته مصور شه په خپل زړه زما تصویر جوړ کړه زه به شاعر شم ستا په حسن به غزل ولیکم. https://t.co/p6xdoHqCxd

. ستاسودچم نہ مےپہ دےخبرہ کڈہ یوڑہ، جنگ بہ ووستاسوآؤ جونگڑہ بہ زماسوزيده #PashtoPoetry

0
5
8

زه مسافرشوم بی وطنه کــرڅم سفرتړلی جنــازه ده خلکه که لیونی نشوم بوډا به شمه دســفردغه اندازه ده خلکه دخــلکه

0
0
2

ته چی راڅی زه به سلام ده اخـــیری رکات یم ته چی راڅـی زه به جــانانه کــرڅــیدلی یمه

0
0
2

"پر اساسي قانون معاملې ته تیار نه یم" http://t.co/eZV3Jchct1

0
0
1
دی راتـــــک مبـــارکی یی افـــغان ولس ته وایم http://t.co/riXO3QxpyF

دی راتـــــک مبـــارکی یی افـــغان ولس ته وایم http://t.co/riXO3QxpyF

شـــونډی می کابوکړی چــی کیله جانان ته ونکړم وشکی می له ســـترکونه روانی شـــوی نو څه وکړم

0
0
1

زمــــاجانان لــه رنکه تــورده زکه دی تــورو خلکـــوډیــرقــدرکــومه

0
0
1

زمـــادمیــنی چــــی احســـاس ورســــره نوی داســـی یــارنه تنــهایی کــی عــــمرشـــه ده

0
0
0

کـــــه دی نیت وی دی کعبی دی جـــوړولــــو دی بی وسه انســـــان زړه جوړکه کعبـــــــه ده

0
0
2
زه دپښتـــــون دپــــــلار بچی یـــــــــم
پـــه مــاکی نشــته دبــی ننـــکوعادتــــــــــونـه http://t.co/9IJU32PsdG

زه دپښتـــــون دپــــــلار بچی یـــــــــم پـــه مــاکی نشــته دبــی ننـــکوعادتــــــــــونـه http://t.co/9IJU32PsdG

دشپــــی ناوخـــته ده فیسبـــوک کوڅه کی مه کــرځیژه سهـــاروختـــی خـــدای عبـــادت غواړی لمنځونه غواړی

0
1
2
Next Page